news-details

Covid-19 salgınının iş hayatına etkı̇sı̇ sürüyor

Covid-19’un ticari hayata yansımaları sürüyor. Av. Burcu Kırçıl, sermaye şirketlerinde kar payı dağıtımı sınırlandırmasına ilişkin uygulamalarla ilgili açıklama yaptı.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkileri süren “COVID-19” ya da “Koronavirus” salgını ile ilgili alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi. Resmi Gazetede yayımlanan 7244 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’na eklenen geçici 13. Madde ile ilgili açıklamalar yapan Kırçıl Hukuk Bürosu Kurucu ve Yöneticisi Av. Burcu Kırçıl, geçici maddenin kapsamı ve uygulanmasına dair usul ve esasları belirlemeye, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü almak suretiyle Ticaret Bakanlığının yetkili kılındığını belirtti.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun Geçici 13’üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, 17.05.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Yasa koyucu, kâr payı dağıtımı hususunda getirdiği sınırlamalarda ihtiyatlılık politikası gereği olarak şirket kaynaklarının nakit kâr dağıtımı yapılmak suretiyle azaltılmaması, şirketlerin mevcut öz kaynak yapılarının korunması ve ilave finansman ihtiyacının doğmamasının amaçlandığını ortaya koydu.

Kâr payı dağıtımına ilişkin geçici maddede öngörülen sınırlandırmaların; devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasının pay sahibi olduğu şirketler açısından geçerli olmadığını Av. Burcu Kırçıl, bahsi geçen şirketler dışındaki tüm sermaye şirketlerin (anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler) geçici 13. madde ile bağlı olduğunu ekleyerek şu açıklamaları yaptı:

 

Geçici maddede neler var?

  • Yeni düzenleme ile sermaye şirketleri, 17.04.2020 tarihinden 30.09.2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verebilecektir. 
  • Geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyecektir. Fakat bu sınırlama, iç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımları açısından istisna tutulmuştur.
  • Getirilen düzenlemeler kapsamında şirket genel kurulu tarafından yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecektir. Önceden böyle bir yetki verilmiş ise avans ödemeleri 30.09.2020 tarihine kadar ertelenecektir.
  • Tüm bunlarla birlikte geçici 13. madde yürürlüğe girmeden önce 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış fakat henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamış ya da kısmi ödeme yapılmışsa 2019 yılı net dönem kârının %25’ini aşan kısma ilişkin ödemeler ile hesap döneminde zarar edilmiş olmasına karşın serbest yedek akçelerden dağıtım kararı alınmışsa henüz ödenmemiş kısma ilişkin tüm ödemeler 30.09.2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Kanundan kaynaklanan bu erteleme nedeniyle ödemelere faiz tahakkuk ettirilemeyeceği de ayrıca düzenlemeye kavuşturulmuştur.

 Kar payı dağıtımında 3 istisnai hal

  1. İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca COVID-19 kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğinden veya ücretsiz izne ayrılanlardan aynı kanunun geçici 24. maddesi uyarınca nakdi ücret desteğinden yararlandırılanları istihdam edenler yahut 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un geçici 20. maddesi ve ilgili kararlar uyarınca Hazine destekli kredi kefaleti kullanan ve halen kapanmamış kredi borç bakiyesi bulunanlar haricindeki sermaye şirketleridir. Bahsi geçen devlet desteklerinden yararlanmayan sermaye şirketleri 120.000-TL ve altında kâr payı dağıtabileceklerdir.
  2. Pay sahiplerince dağıtımına karar verilen kâr payının yarısından fazlası, TTK gereğince başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt borcunun nakden ve defaten ifasında kullanılacak ise mevcut sınırlamayı aşan oranda kâr payı dağıtılması mümkündür.
  3. Pay sahiplerince dağıtımına karar verilen kâr payının, imzalanan kredi sözleşmeleri veya proje finansman sözleşmeleri kapsamında 30.09.2020 tarihinin sonuna kadar muaccel hale gelen yükümlülüklerinin ifasında nakden kullanılacak olmasıdır.

 

Kâr payının hesaplanması

Kâr payının hesaplanmasında finansal tablolarını Kredi Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen standartlara uygun hazırlamak zorunda olanlar açısından TTK’nın 88. Maddesine göre hazırlanması; bunlar dışında kalanların ise 213 sayılı Vergi Usulü Kanunu’na göre hazırlanan finansal tablolarının esas alınacağı konusu önemlidir. Dağıtılması öngörülen kâr payı tutarının, Vergi Usul Kanunu’na göre tutulan kayıtlarda bulunan kâr dağıtımına konu kaynakların toplam tutarını aşamayacağının da altını çizmek gerekmektedir.

 

Geçici 13. Madde ile kâr dağıtımına ilişkin getirilen sınırlandırmaların her ne kadar 30.09.2020 tarihine değin süreceği düzenlenmişse bu sürenin üç aya kadar uzatılabilmesi yahut kısaltılabilmesi konusunda Cumhurbaşkanı yetkili kılınmıştır. Dolayısıyla 2019 yılsonu finansallarına göre kâr dağıtımı gerçekleştirmeyi hedefleyen sermaye şirketlerinin yasal mevzuat çerçevesinde güncel gelişmeleri takip ederek değerlendirme yapmaları önemlidir.

 

Av. Burcu Kırçıl Kimdir?

Av. Burcu KIRÇIL, mesleki faaliyetlerine Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduğu 2002 yılında başlamıştır. Uygulamada edindiği tecrübeler doğrultusunda 2007 yılında kendi hukuk bürosunu kuran Av. Kırçıl, 2015 yılında münferiden yetkilisi olduğu “CallACT” isimli çağrı merkezi şirketini kurarak Türkiye’nin önde gelen banka ve şirketleri de dâhil olmak üzere birçok farklı alanda faaliyet gösteren müvekkillerine dava, danışmanlık ve icra alanlarında hizmet vermektedir. 17 yılı aşkın süredir devam ettiği avukatlık mesleğinin yanı sıra “uzman arabulucu” olarak faaliyet göstermektedir.

 


Hibya Haber Ajansı